آوریل 20

E400

product code: E400
Capacity (flow rate) : 4900
Engine Power : 4 kw-hp 5/5
Dedusting Diameter : 3 x 100
Dedusting Speed : 55 m/s
Filter Dimensions : 300 x 100
Electricity : 380


Dimensions(width x length x h) : 1700 x 600
weight : 80kg

e400


محصولات مشابه


Leave a reply - T H E M E - S H A R E D - O N - W P L O C K E R .C O M

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *